امروز

سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر عبداله طلوعی آذر

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار
a.toloeiazar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=43&Ln=fa
شماره تلفن: داخلی

نام: دکتر علیرضا حسین پور

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی

مرتبه علمی: استادیار
a.hossienpoor@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=25&Ln=fa
شماره تلفن: داخلی

نام: دکتر وحید محمدنژاد

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ژئومورفولوژی

مرتبه علمی: استادیار
v.mohammadnejad@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=59&Ln=fa
شماره تلفن: داخلی

نام: خانم دکتر فرح قادری

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار
f.ghaderi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=50&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: دکتر سید مهدی صالحی

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: دكتري فقه و مباني حقوق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار
sm.salehi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=39&Ln=fa
شماره تلفن: داخلی

نام: فاطمه مدرسی

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات فارسی

مرتبه علمی: استاد دانشگاه ارومیه
f.modarresi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=62&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: محمدامير عبيدی نيا

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استاد یار
m.obaydinia@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=44&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: عبدالناصر نظريانی

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: دانشیار
a.nazariani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=72&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: رحيم کوشش شبستری

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار
<p>r.k.shabestari@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.k.shabestari">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --

نام: عليرضا مظفری

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استاد
a.mozaffari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=64&Ln=fa
شماره تلفن: --

Pages