اعضای هیات علمی دانشکده

نام: هاله زرگرزاده

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

h.zargarzadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: پروفسور ميرمحمد سيد عباس زاده

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکتری مديريت آموزشی Ph.D

مرتبه علمی: پروفسور

m.abbaszadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: علیرضا موقری

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آب و هوا شناسی

مرتبه علمی: استادیار

a.movaghari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 04433384787

نام: اسماعیل سلیمانی

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی

مرتبه علمی: استادیار

e.soleimani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر علیرضا حسین پور

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی

مرتبه علمی: استادیار

a.hossinpoor@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی

نام: بهناز مهاجران

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: استادیار

b.mohajeran@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: سید محمد صالحی

گروه آموزشی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکترای علم و کلام

مرتبه علمی: مربی

Dr.salehi_m@Yahoo.Com

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: سیامک جعفرزاده

گروه آموزشی: فقه

مدرک تحصیلی: اتمام سطح چهار حوزه - دکتری فقه و حقوق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

jafarzadeh_siamak@yahoo.com

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر وحید محمدنژاد

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ژئومورفولوژی

مرتبه علمی: استادیار

V.Mohammadnejad@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی

نام: علیرضا قلعه ای

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

مرتبه علمی: دانشیار

a.ghaleei@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:20  این هفته:2058  این ماه:15953  امسال:162221