اعضای هیات علمی دانشکده

نام: پروفسور ميرمحمد سيد عباس زاده

گروه آموزشی: علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: دکتری مديريت آموزشی Ph.D

مرتبه علمی: پروفسور

m.abbaszadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: هاله زرگرزاده

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

h.zargarzadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: دکتر اسماعیل سلیمانی

گروه آموزشی: روانشناسی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

مرتبه علمی: استادیار روانشناسی

e.soleimani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: علیرضا موقری

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آب و هوا شناسی

مرتبه علمی: استادیار

a.movaghari@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 04433384787

نام: دکتر محسن مؤمني

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ

مرتبه علمی: استادیار

m.momeni@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محمد محمدی

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان

مرتبه علمی: استادیار

moh.mohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محمد حسين خان محمدی

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات فارسی

مرتبه علمی: استاديار

m.khanmohammadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: رشيد سعيدآبادی

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا

مرتبه علمی: دانشیار

r.saiedabadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: علیرضا مهدی پور

گروه آموزشی: زبانهای خارجی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: استادیار

a.mehdipour@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

نام: محبوب طالعی

گروه آموزشی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار

m.talei@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:199  این هفته:3143  این ماه:15146  امسال:178750