امروز

سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

کارکنان دانشکده

نام: علی فتح الهی
سمت: مسئول رایانه و اینترنت
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: شیوا سلیمانی
سمت: خدمات
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: محمد مهدی دوست
سمت: خدمات
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: فرهاد عباس پور
سمت: خدمات
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: اردلان صفایی فر
سمت: خدمات
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: اسماعیل پیروز
سمت: کارمند آموزش
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: ندا نویدی
سمت: کارشناس گروه معارف
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: یوسف معصوم زاده
سمت: مسئول دبیرخانه
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: سید رحیم سیدزاده
سمت: مسئول اطلاعات
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: مریم نیلی
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

Pages