امروز

سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

کارکنان دانشکده

نام: جواد قاسمی
سمت: کارپرداز
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: شیرزاد فرجی
سمت: کتابدار
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: مصطفی علیپور
سمت: مسئول آزمایشگاه گروه جغرافیا
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: علی اصغر اویسی
سمت: مدیرامورعمومی و مسئول دفتر
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: اسماعیل معصوم زاده
سمت: مسئول حسابداری
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: عسگر ماندگارنسب
سمت: مسئول روابط عمومی
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: صابر رزاقی
سمت: مسئول آموزش
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: جواد شتربان زاده
سمت: مسئول دبیرخانه کمسیون تخصصی
تلفن: --
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

Pages