امروز

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی گروه علوم تربیتی

نام: دکتر علیرضا حسین پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی: علوم تربیتی <p>a.hossinpoor@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.hossienpour">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: داخلی
نام: پروفسور ميرمحمد سيد عباس زاده
مرتبه علمی: پروفسور
مدرک تحصیلی: دکتری مديريت آموزشی Ph.D
گروه آموزشی: علوم تربیتی <p>m.abbaszadeh@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.abbaszadeh">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: بهناز مهاجران
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
گروه آموزشی: علوم تربیتی <p>b.mohajeran@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.mohajeran">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: علیرضا قلعه ای
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
گروه آموزشی: علوم تربیتی <p>a.<span class="username">ghaleei</span>@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.ghaleei">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: محمد حسنی
مرتبه علمی: پروفسور
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
گروه آموزشی: علوم تربیتی m.hassani@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hassani
شماره تلفن: -
نام: علی اشرف جودت
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
گروه آموزشی: علوم تربیتی <p>t.aajodat@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/t.jjodat">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: دکتر حسن قلاوندی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
گروه آموزشی: علوم تربیتی <p><a href="mailto:h.ghalavandi@urmia.ac.ir">h.ghalavandi@urmia.ac.ir</a></p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.ghalavandi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: افشار کبیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی
گروه آموزشی: علوم تربیتی <p>a.kabiri@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.kabiri">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --