امروز

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه علوم تربیتی

نام: دکتر علیرضا حسین پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی: علوم تربیتی a.hossienpoor@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=25&Ln=fa
شماره تلفن: داخلی
نام: بهناز مهاجران
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
گروه آموزشی: علوم تربیتی b.mohajeran@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=67&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: علیرضا قلعه ای
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
گروه آموزشی: علوم تربیتی a.ghaleei@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=56&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: محمد حسنی
مرتبه علمی: پروفسور
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
گروه آموزشی: علوم تربیتی m.hassani@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=24&Ln=fa
شماره تلفن: -
نام: دکتر حسن قلاوندی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
گروه آموزشی: علوم تربیتی h.ghalavandi@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=55&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: افشار کبیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی
گروه آموزشی: علوم تربیتی a.kabiri@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=57&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: جواد جهانگیرزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی
گروه آموزشی: علوم تربیتی j.jahangirzadeh@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=22&Ln=fa
شماره تلفن: --