اعضای هیات علمی گروه علوم تربیتی

نام: پروفسور ميرمحمد سيد عباس زاده
مرتبه علمی: پروفسور
مدرک تحصیلی: دکتری مديريت آموزشی Ph.D
گروه آموزشی: علوم تربیتی

m.abbaszadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: بهناز مهاجران
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

b.mohajeran@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: علیرضا قلعه ای
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

a.ghaleei@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: محمد حسنی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

m.hassani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: علی اشرف جودت
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
گروه آموزشی: علوم تربیتی

t.aajodat@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: فرزانه میکائیلی منیع
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

f.michaelimanee@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: دکتر حسن قلاوندی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

h.ghalavandi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: افشار کبیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

a.kabiri@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: اسماعیل سلیمانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

e.soleimani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: دکتر علیرضا حسین پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

a.hossinpoor@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:238  این هفته:1530  این ماه:9164  امسال:150394