امروز

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه زبانهای خارجی

نام: خانم دکتر فرح قادری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
f.ghaderi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=50&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: سیما مدیر خامنه
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
s.modir@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=63&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: شهروز جاویدی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
sh.javidi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=16&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: کريم صادقی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
k.sadeghi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=38&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: محمد محمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
moh.mohammadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=60&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: علیرضا مهدی پور
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
a.mehdipour@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=68&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: جواد غلامی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
j.gholami@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=49&Ln=fa
شماره تلفن: 989121056035+
نام: پرویز علوی نیا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
p.alavinia@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=46&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: مهدی سرخوش
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
m.sarkhosh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=33&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: هاله زرگرزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
h.zargarzadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=30&Ln=fa
شماره تلفن: --

Pages