اعضای هیات علمی گروه زبانهای خارجی

نام: هاله زرگرزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
شماره تلفن: --
نام: خانم دکتر فرح قادری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
شماره تلفن: --
نام: سیما مدیر خامنه
مرتبه علمی: دالنشیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
شماره تلفن: --
نام: شهروز جاویدی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
شماره تلفن: --
نام: کريم صادقی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
شماره تلفن: --
نام: محمد محمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
شماره تلفن: --
نام: علیرضا مهدی پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
شماره تلفن: --
نام: جواد غلامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
شماره تلفن: 989121056035+
نام: پرویز علوینیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
شماره تلفن: --
نام: مهدی سرخوش
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی: زبانهای خارجی

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:196  این هفته:3140  این ماه:15143  امسال:178747