امروز

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی گروه زبانهای خارجی

نام: خانم دکتر فرح قادری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
<p>f.ghaderi@urmia.ac.ir</p>
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=50&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: سیما مدیر خامنه
مرتبه علمی: دالنشیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
s.modir@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.modir
شماره تلفن: --
نام: شهروز جاویدی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
<p><a href="mailto:sh.javidi@urmia.ac.ir">sh.javidi@urmia.ac.ir</a></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.javidi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: کريم صادقی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
<p><span class="username" xml:lang=""><a href="mailto:k.sadeghi@urmia.ac.ir">k.sadeghi@urmia.ac.ir</a></span></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.sadeghi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: محمد محمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
<p><span class="username" xml:lang=""><a href="mailto:moh.mohammadi@urmia.ac.ir">moh.mohammadi@urmia.ac.ir</a></span></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mohammadi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: علیرضا مهدی پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
<p><span class="username" xml:lang=""><a href="mailto:a.mehdipour@urmia.ac.ir">a.mehdipour@urmia.ac.ir</a></span></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.mehdipour">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: جواد غلامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
<p><span class="username" xml:lang=""><a href="mailto:j.gholami@urmia.ac.ir">j.gholami@urmia.ac.ir</a></span></p><p>gholamij@gmail.com</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.gholami">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: 989121056035+
نام: پرویز علوینیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
p.alavinia@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.alavinia
شماره تلفن: --
نام: مهدی سرخوش
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
<p>صفحه شخصی</p>
شماره تلفن: --
نام: هاله زرگرزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی: زبانهای خارجی
<p>h.zargarzadeh@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.zargarzadeh">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --