امروز

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه تاریخ

نام: عزیز طالعی قره قشلاقی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ
گروه آموزشی: تاریخ
a-taleei@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=42&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: محمد جعفر چمنكار
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ
گروه آموزشی: تاریخ
mj.chamankar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=23&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: علی سالاری شادی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ
گروه آموزشی: تاریخ
a.salarshadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=31&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: دکتر محسن مؤمني
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ
گروه آموزشی: تاریخ
m.momeni@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=66&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: دکتر مهرداد قدرت دیزجی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ ایران باستان
گروه آموزشی: تاریخ
m.ghodratdizaji@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=51&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: زینب احمدوند
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ - ایران دوره اسلامی
گروه آموزشی: تاریخ
ze.ahmadvand@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=623&Ln=fa
شماره تلفن: --