امروز

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی گروه تاریخ

نام: عزیز طالعی قره قشلاقی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ
گروه آموزشی: تاریخ
a-taleei@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.talei
شماره تلفن: --
نام: محمد جعفر چمنكار
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ
گروه آموزشی: تاریخ
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.chamankar">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: علی سالاری شادی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ
گروه آموزشی: تاریخ
<p>a.<span class="username">salarshadi</span>@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.salarishadi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: دکتر محسن مؤمني
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ
گروه آموزشی: تاریخ
<p>m.momeni@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.momeni">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: حبيب ارجمندزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ
گروه آموزشی: تاریخ
<p>صفحه شخصی</p>
شماره تلفن: --
نام: دکتر مهرداد قدرت دیزجی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ ایران باستان
گروه آموزشی: تاریخ
<p><strong class="field-content"><a href="mailto:m.ghodratdizaji@urmia.ac.ir">m.ghodratdizaji@urmia.ac.ir</a></strong></p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghodratdizaji">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --