امروز

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی گروه فقه

نام: دکتر سید مهدی صالحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتري فقه و مباني حقوق اسلامی
گروه آموزشی: فقه <p>sm.salehi@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/sm.salehi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: داخلی
نام: سید مهدی قریشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: سطح چهار حوزه ی علمیه قم ( دکترا )
گروه آموزشی: فقه <p><span class="username" xml:lang="">sm.ghoreishi@urmia.ac.ir</span></p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/?q=sm.ghoreishi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: رضا نیکخواه
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل از استراسبورگ فرانسه
گروه آموزشی: فقه r.nikkhah@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.nikkhah
شماره تلفن: --
نام: سیامک جعفرزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اتمام سطح چهار حوزه - دکتری فقه و حقوق اسلامی
گروه آموزشی: فقه <p><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt; color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra';"><span style="mso-no-proof: yes;">jafarzadeh_siamak@yahoo.com<br></span></span></span></span></p> <p><a href="Http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.jafarzadeh">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: محمد حسن جوادی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فقه و حقوق اسلامی
گروه آموزشی: فقه <p>mh.javadi@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/mh.javadi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: حجت الاسلام والمسلمین صفدر محمدی
مرتبه علمی: حجت الاسلام
مدرک تحصیلی: فقه و اصول
گروه آموزشی: فقه <p>s.mohammadi@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.mohammadi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --