امروز

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه فقه

نام: دکتر سید مهدی صالحی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دكتري فقه و مباني حقوق اسلامی
گروه آموزشی: فقه sm.salehi@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=39&Ln=fa
شماره تلفن: 09141414592
نام: سید مهدی قریشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: سطح چهار حوزه ی علمیه قم ( دکترا )
گروه آموزشی: فقه sm.gorshi@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=54&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: رضا نیکخواه
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل از استراسبورگ فرانسه
گروه آموزشی: فقه r.nikkhah@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=73&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: سیامک جعفرزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اتمام سطح چهار حوزه - دکتری فقه و حقوق اسلامی
گروه آموزشی: فقه s.jafarzadeh@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=18&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: محمد حسن جوادی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فقه و حقوق اسلامی
گروه آموزشی: فقه mh.javadi@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=20&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: حجت الاسلام والمسلمین صفدر محمدی
مرتبه علمی: حجت الاسلام
مدرک تحصیلی: فقه و اصول
گروه آموزشی: فقه s.mohammadi@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=61&Ln=fa
شماره تلفن: --