امروز

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی

نام: کریم جباری
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عرب (1375) و اتمام سطح
گروه آموزشی: معارف اسلامی <p dir="ltr"><a href="mailto:hamsaye8@yahoo.com"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">hamsaye8@yahoo.com</span></span></a></p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.jabbari">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: سید محمد صالحی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دکترای علم و کلام
گروه آموزشی: معارف اسلامی <p dir="ltr"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><a href="mailto:Dr.salehi_m@Yahoo.Com">Dr.salehi_m@Yahoo.Com</a></span></span></p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.salehi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: محمد حیدری زاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اخذ مدج علمی سطح چهار حوزه علمیه ( دکترا )
گروه آموزشی: معارف اسلامی <p dir="ltr"><a href="mailto:Heydarizad@Yahoo.Com"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">Heydarizad@Yahoo.Com</span></span></a></p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.heydarizad">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: ابوالقاسم ولی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: معارف اسلامی a.valizadeh@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.valizadeh
شماره تلفن: --
نام: محمد قرباني گلشن آبادي
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: علوم سیاسی
گروه آموزشی: معارف اسلامی <p>صفحه شخصی</p>
شماره تلفن: --
نام: محمد راثی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول
گروه آموزشی: معارف اسلامی <p>m.rasi@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.rasi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: سید جواد میر مهدی پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فقه و اصول - فلسفه
گروه آموزشی: معارف اسلامی <p>صفحه شخصی</p>
شماره تلفن: --
نام: ابراهیم عزیزی
مرتبه علمی: اسادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول و معارف اسلامی
گروه آموزشی: معارف اسلامی <p>e.azizi@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.azizi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: سید حسن ابوصالح
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: علوم سیاسی
گروه آموزشی: معارف اسلامی <p>sh.abousaleh@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.abousaleh">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: دلبر شجاع
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای الهیات
گروه آموزشی: معارف اسلامی
شماره تلفن: --