امروز

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی

نام: کریم جباری
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عرب (1375) و اتمام سطح
گروه آموزشی: معارف اسلامی k.jabbary@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=17&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: سید محمد صالحی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دکترای علم و کلام
گروه آموزشی: معارف اسلامی s.salehi@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=40&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: محمد حیدری زاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اخذ مدج علمی سطح چهار حوزه علمیه ( دکترا )
گروه آموزشی: معارف اسلامی m.heydarizad@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=27&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: ابوالقاسم ولی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: معارف اسلامی a.valizadeh@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=75&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: محمد قرباني گلشن آبادي
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: علوم سیاسی
گروه آموزشی: معارف اسلامی m.ghorbani@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=53&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: محمد راثی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول
گروه آموزشی: معارف اسلامی m.rasi@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=29&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: سید جواد میر مهدی پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فقه و اصول - فلسفه
گروه آموزشی: معارف اسلامی sj.mirmehdipour@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=69&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: ابراهیم عزیزی
مرتبه علمی: اسادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول و معارف اسلامی
گروه آموزشی: معارف اسلامی e.azizi@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=45&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: سید حسن ابوصالح
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: علوم سیاسی
گروه آموزشی: معارف اسلامی sh.abousaleh@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=10&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: دلبر شجاع
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای الهیات
گروه آموزشی: معارف اسلامی
شماره تلفن: --