اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی

نام: کریم جباری
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عرب (1375) و اتمام سطح
گروه آموزشی: معارف اسلامی

hamsaye8@yahoo.com

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: سید محمد صالحی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دکترای علم و کلام
گروه آموزشی: معارف اسلامی

Dr.salehi_m@Yahoo.Com

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: محمد حیدری زاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اخذ مدج علمی سطح چهار حوزه علمیه ( دکترا )
گروه آموزشی: معارف اسلامی

Heydarizad@Yahoo.Com

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: ابوالقاسم ولی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
گروه آموزشی: معارف اسلامی

a.valizadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: محمد قرباني گلشن آبادي
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: علوم سیاسی
گروه آموزشی: معارف اسلامی

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: محمد راثی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول
گروه آموزشی: معارف اسلامی

m.rasi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: سید جواد میر مهدی پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فقه و اصول - فلسفه
گروه آموزشی: معارف اسلامی

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: ابراهیم عزیزی
مرتبه علمی: اسادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول و معارف اسلامی
گروه آموزشی: معارف اسلامی

e.azizi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --
نام: سید حسن ابوصالح
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: علوم سیاسی
گروه آموزشی: معارف اسلامی

sh.abousaleh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: --

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:195  این هفته:3139  این ماه:15142  امسال:178746