امروز

چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

 

 

رشته تحصیلی - تاریخ - کارشناسی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94 رشته تاریخ – کارشناسی ورودی 911

نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94 رشته تاریخ – کارشناسی ورودی 921

نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94 رشته تاریخ – کارشناسی ورودی 931

نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94 رشته تاریخ – کارشناسی ورودی 941

 

رشته تحصیلی - تاریخ - کارشناسی ارشد

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94 رشته تاریخ - گرایش ایران اسلامی کارشناسی ارشد ورودی 931

نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94 رشته تاریخ - گرایش ایران اسلامی کارشناسی ارشد ورودی 941

نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94 رشته تاریخ - گرایش ایران باستان کارشناسی ارشد ورودی 931

برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94 رشته تاریخ - گرایش ایران باستان کارشناسی ارشد ورودی 941