رشته های تحصیلی گروه ادبیات فارسی - کارشناسی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

نیمسال اول  سال تحصیلی 95-94  رشته زبان و ادبیات فارسي  ورودی 911 دوره کارشناسی

نیمسال اول  سال تحصیلی 95-94  رشته زبان و ادبیات فارسي  ورودی 921 دوره کارشناسی
نیمسال اول  سال تحصیلی 95-94  رشته زبان و ادبیات فارسي  ورودی 931 دوره کارشناسی
نیمسال اول  سال تحصیلی 95-94  رشته زبان و ادبیات فارسي  ورودی 941 دوره کارشناسی
 
 

رشته های تحصیلی گروه ادبیات فارسی - کارشناسی ارشد

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته زبان و ادبيات فارسي ورودی 931 دوره کارشناسی ارشد

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته زبان و ادبيات فارسي ورودی 941 دوره کارشناسی ارشد

 

 
 
 

رشته های تحصیلی گروه ادبیات فارسی - دکتری

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته زبان و ادبيات فارسي ورودی 931 دوره دکتری - حماسی

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته زبان و ادبيات فارسي ورودی 931 دوره دکتری - عرفانی

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته زبان و ادبيات فارسي ورودی 931 دوره دکتری - غنایی

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته زبان و ادبيات فارسي ورودی 931 دوره دکتری - محض

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته زبان و ادبيات فارسي ورودی 941 دوره دکتری - حماسی

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته زبان و ادبيات فارسي ورودی 941 دوره دکتری - عرفانی

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته زبان و ادبيات فارسي ورودی 941 دوره دکتری - غنایی

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته زبان و ادبيات فارسي ورودی 941 دوره دکتری - محض

 

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:406  این هفته:3908  این ماه:12757  امسال:153858