رشته های تحصیلی جغرافیا - کارشناسی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته آب و هواشناسی کارشناسی ورودی 911

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته آب و هواشناسی کارشناسی ورودی 921

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته آب و هواشناسی کارشناسی ورودی 931

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته آب و هواشناسی کارشناسی ورودی 941

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته جغرافیای سیاسی کارشناسی ورودی 931

 نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته جغرافیای سیاسی کارشناسی ورودی 941

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته جغرافیای گردشگری کارشناسی ورودی 911

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته جغرافیای گردشگری کارشناسی ورودی 921

نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 رشته جغرافیای گردشگری کارشناسی ورودی 931
 

رشته های تحصیلی جغرافیا - کارشناسی ارشد

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94رشته آمایش سرزمین کارشناسی ارشد ورودی 931

نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94رشته آمایش سرزمین کارشناسی ارشد ورودی 941

نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94رشته جغرافیا و دفاع مقدس کارشناسی ارشد ورودی 931

نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94رشته جغرافیا و دفاع مقدس کارشناسی ارشد ورودی 941

 نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94رشته جغرافیای پزشکی کارشناسی ارشد ورودی 931

 نیمسال اول سال تحصیلی 95 -94رشته جغرافیای پزشکی کارشناسی ارشد ورودی 941

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:204  این هفته:3148  این ماه:15151  امسال:178755