امروز

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
 
 
 

رشته های تحصیلی گروه فقه - کارشناسی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94 رشته فقه و حقوق اسلامی  کارشناسی ورودی 911

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94 رشته فقه و حقوق اسلامی  کارشناسی ورودی 921

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94 رشته فقه و حقوق اسلامی  کارشناسی ورودی 931

 

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94 رشته فقه و حقوق اسلامی  کارشناسی ورودی 941

 
 

رشته های تحصیلی گروه فقه - کارشناسی ارشد

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94  رشته  فقه و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد  ورودی 931

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94  رشته  فقه و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد  ورودی 941
 
 
 

رشته های تحصیلی گروه فقه - دکتری

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94  رشته  فقه و حقوق اسلامی دکتری ورودی 931

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94  رشته  فقه و حقوق اسلامی دکتری ورودی 941