امروز

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن: 
داخلی
پست الکترونیکی: 
a.toloeiazar@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.toloeiazar">صفحه شخصی</a></p>
گروه آموزشی: 
ادبیات فارسی
پست مدیریتی: 
رییس دانشکده