امروز

سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن: 
داخلی
پست الکترونیکی: 
a.toloeiazar@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=43&Ln=fa
گروه آموزشی: 
ادبیات فارسی
پست مدیریتی: 
رییس دانشکده
Tag: 
1