امروز

جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
عکس : 
مرتبه علمی: 
استاد
مدرک و رشته تحصیلی: 
دكتري روانشناسي تربیتی
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
f.sepehrianazar@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.sepehrianazar
گروه آموزشی: 
روانشناسی
Tag: 
3