امروز

جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

پیرو مذاکرات و توافق قبلی مبنی بر گسترش مطالعات و فعالیت علمی در خصوص ارزشهای دفاع مقدس و همکاری مشترک در جهت تامین منابع مالی مربوطه ، به استحضار می رساند که دانشگاه ارومیه به کلیه پایان نامه ها و رساله های دکتری و تحقیقات مربوط به جنبه های مختلف دفاع مقدس 1/5 برابر بیشتر از سایر مطالعات اعتبار و بودجه تامین و پرداخت می نماید.

 

عناوین پایان نامه ها 1

 

عناوین پایان نامه ها 2