امروز

جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

راهنمای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

هدف از این مطلب و ارائه فایلهای مربوطه، یکنواخت نمودن چارچوب تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دوره دکتری می باشد تا دانشجویان محترم از فرمتهای نامناسب دیگر استفاده ننمایند

فایل شماره یک

فایل شماره دو

فایل شماره سه

فایل شماره چهار