امروز

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

بسمه تعالی

جناب آقای منصور مرتضوی دانشجوی مقطع دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی به شماره دانشجویی 922111004 در روز شنبه مورخه 96/8/20 از رساله دکتری خود با عنوان ((بررسی سیر قصیده در ادب فارسی از رودکی تا بهار)) دفاع خواهد نمود.