امروز

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

بسمه تعالی

جناب آقای کریم بابایی دانشجوی مقطع دکتری در رشته روانشناسی به شماره دانشجویی 932931002 در روز چهار شنبه مورخه 96/8/24 از رساله دکتری خود با عنوان (( بررسی نقش وراثت ،صفات شخصیتی هگزاکو و شناخت هیجانها (پایه و پیچیده) در پیشبینی رفتارهای نوعدوستانه در بین دوقولوها )) دفاع خواهد نمود.