امروز

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا خلیل پور داشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی - تاریخ دفاع  ساعت 9 صبح96/9/1

استاد راهنمای اول دکترعلیرضا قلعه ای

داور خارجی دکتر بهناز مهاجران

داور داخلی دکتر محمد حسنی

نماینده تحصیلات تکمیلی دکتر سیما مدیر خامنه