امروز

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

مراسم آشنایی دانشجویان جدیدالورود 97 با دانشگاه ارومیه در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد و در این مراسم جمعی از مسئولین دانشکده ادبیات و علوم انسانی اعم از ریاست محترم دانشکده و معاونت آموزشی و مشاور فرنگی و ... نشستی گرم و صمیمی را با دانشجویان داشتند