امروز

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

پژوهشگر گرامی جناب آقای دکتر صادقی

بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته شما را بعنوان پژوهشگر برتر سال 1396 توسط انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی ایران تبریک عرض مینماییم

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی