امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

خاطرات زخمی : کلمن ، هسلام و سیاست خشونت جمعی در رمان بادبادک باز اثر خالد حسینی

نام دانشجو: 
مریم نظری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ دفاع: 
1398/06/18
ساعت: 
12