امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

خوانش دلوز - گاتاری از سفرنامه پارس : افسانه و واقعیت اثر او . آی . مریت - هاکس

نام دانشجو: 
ماریا فرنام
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ دفاع: 
1398/06/17
ساعت: 
10