امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

بسمه تعالیبه استحضار می رساند جلسه دفاعیه پایان نامه آقای فرزین خلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی به شماره دانشجویی 951831006 تحت عنوان "نقش سبکهای شناختی در یادگیری واژگان در آموزش تمرکز بر فرم" در ساعت 12 ظهر روز 98/6/30 در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می شود

نام دانشجو: 
فرزین خلیلی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ دفاع: 
1398/6/30
ساعت: 
12