امروز

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹
نام دانشجو: 
حامد غاضی زاده
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
سالن آمفی تاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ دفاع: 
1398/08/12
ساعت: 
12