امروز

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹
نام دانشجو: 
فرناز آغایاری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
سالن آمفی تاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ دفاع: 
1398/8/28
ساعت: 
13