امروز

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

نشست اساتید گروه روان شناسی با دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات فارسی از ساعت 11:30 لغایت 12 : 30 روز دوشنبه 1398/9/4 برگزار گردید و در مورد تجهیز کتابخانه از محل گرنت همکاران و خرید وسایل آزمایشگاهی ، انتخاب اساتید مجرب برای ترم بعد ،  رعایت سرفصل وزارت علوم و ... بحث و تبادل نظر گردید