امروز

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

برگزاری تریبون آزاد توسط انجمن اسلامی دانشجویان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور دکتر جباری و بیان نظریات دانشجویان محترم در تاریخ 1398/9/17 روز یکشنبه ساعت 12:30 الی 13:45 در آمفی تاتر دانشکده