امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

مراسم نشست دانشجویان روانشناسی با اساتید محترم گروه روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ 1398/9/18 ساعت 12:30 الی 13:45 در آمفی تاتر با سخنرانی دکتر سلیمانی