امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

Title. EFl Teachers' Emotions, and Identity Development and Teaching Strategies. Fatemeh Esmaeili. 1398/11/28. 12pm. Venue: Faculty of Literature and Humanities.Major. English Language Teaching. Student number: 943021001

نام دانشجو: 
Fatemeh Esmaeili.
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
سالن آمفی تاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ دفاع: 
1398/11/28
ساعت: 
12pm.