امروز

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری که قبلا درخواست آمادگی خود را برای آزمون جامع به گروه آموزشی مربوطه اعلام کرده اند می رساند که آزمون جامع گروه های آموزشی به شرح زیر دردانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار

خواهد گردید

 

گروه روانشناسی  99/4/7 ساعت 10 صبح

گروه زبان انگلیسی 99/4/23  ساعت 10 صبح

گروه فقه و حقوق  99/4/25  ساعت 10 صبح

گروه علوم تربیتی  99/4/28  ساعت 10 صبح

گروه زبان و ادبیات فارسی  99/4/30  ساعت 10 صبح