امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: خدیجه جوان

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا - اقلیم شناسی

مرتبه علمی: دانشیار
kh.javan@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=21&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: مریم اکبری

گروه آموزشی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عرب

مرتبه علمی: استادیار
m.akbari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=13&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: ژیلا محمد نیا

گروه آموزشی: زبان و ادبیات انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار
z.mohammadnia@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=564&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: جواد جهانگیرزاده

گروه آموزشی: جامعه‌شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری جامعه شناسی

مرتبه علمی: استادیار
j.jahangirzadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=22&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: زینب احمدوند

گروه آموزشی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ - ایران دوره اسلامی

مرتبه علمی: استادیار
ze.ahmadvand@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=623&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: فرح قادری

گروه آموزشی: زبان و ادبیات انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: دانشیار
f.ghaderi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=50&Ln=en
شماره تلفن: --

نام: سعید سلطانی بهرام

گروه آموزشی: جامعه‌شناسی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی - اقتصادی و توسعه

مرتبه علمی: استادیار
s.soltani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=641&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: کریم مهری

گروه آموزشی: جامعه‌شناسی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی - بررسی مسائل اجتماعی ایران

مرتبه علمی: استادیار
k.mehri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=644&Ln=fa
شماره تلفن: --

نام: علی رضا جمشیدی

گروه آموزشی: جغرافیا

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مرتبه علمی: استادیار
al.jamshidi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=655&Ln=fa
شماره تلفن: -

نام: شیرین زینالی

گروه آموزشی: روانشناسی

مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی

مرتبه علمی: استادیار
sh.zeinali@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=624&Ln=fa
شماره تلفن: --

Pages