امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
عکس : 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
f.ghaderi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=50&Ln=en
گروه آموزشی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
پست مدیریتی: 
معاون گروه
Tag: 
2