امروز

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه جغرافیا

نام: دکتر وحید محمدنژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ژئومورفولوژی
گروه آموزشی: جغرافیا
v.mohammadnejad@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=59&Ln=fa
شماره تلفن: داخلی
نام: میر نجف موسوی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا
گروه آموزشی: جغرافیا
m.mousavi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=65&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: حسن حیدری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا
گروه آموزشی: جغرافیا
h.heidari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=26&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: ناصر سلطانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا
گروه آموزشی: جغرافیا
n.soltani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=35&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: علی اکبر تقی لو
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا
گروه آموزشی: جغرافیا
a.taghiloo@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=15&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: علیرضا موقری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آب و هوا شناسی
گروه آموزشی: جغرافیا
a.movaghari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=556&Ln=fa
شماره تلفن: 04433384787
نام: ایوب منوچهری میاندوآب
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
گروه آموزشی: جغرافیا
a.manouchehri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=598&Ln=fa
شماره تلفن: 09141832937
نام: خدیجه جوان
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا - اقلیم شناسی
گروه آموزشی: جغرافیا
kh.javan@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=21&Ln=fa
شماره تلفن: --