امروز

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی گروه جغرافیا

نام: دکتر وحید محمدنژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ژئومورفولوژی
گروه آموزشی: جغرافیا
<p>V.Mohammadnejad@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/V.Mohammadnejad">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: داخلی
نام: رشيد سعيدآبادی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا
گروه آموزشی: جغرافیا
<p>r.saiedabadi@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.saeidabady">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: میر نجف موسوی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا
گروه آموزشی: جغرافیا
<p>m.mousavi@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mousavi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: حسن حیدری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا
گروه آموزشی: جغرافیا
h.heidari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=26&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: ناصر سلطانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا
گروه آموزشی: جغرافیا
<p>n.soltani@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.soltani">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: علی اکبر تقی لو
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا
گروه آموزشی: جغرافیا
<p>a.taghiloo@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.taghiloou">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: علیرضا موقری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آب و هوا شناسی
گروه آموزشی: جغرافیا
<p>a.movaghari@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=556&amp;Ln=fa">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: 04433384787