امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹
کارگاه گروه جغرافیا
گروه ادبیات فارسی

معرفی گروه ادبیات فارسی

زبان وادبيات فارسي همواره يكي از مهمترين قائمه هاي فرهنگي ما ايرانيان بوده است ، با عنايت به اين نكته وتاثير غير قابل انكار آن در صيانت و اشاعه قرهنگ ديني ـ ملي اين سرزمين،دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه براي نخستين بار، در سال 1367 درمقطع كارشناسي، اقدام به پذيرش دانشجو نمود، از سال 1379 نيز اين گروه، پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد اين رشته را آغاز كرد كه دومين دوره از دانشجويان آن، در حال دفاع از پايان نامه هاي خود و فراغت از تحصيل مي باشند . گروه زبان وادبيات فارسي تنها گروه علمي دانشكده ادبيات وعلوم انساني اين دانشگاه است كه از سال تحصيلي 85-84 در مقطع دكتري، از داخل وخارج كشور ،دانشجو خواهد پذيرفت .اين گروه ،درحال حاضر داراي يك نفر استاد هشت نفر استاديار و دو نفر مربي است.