امروز

چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

کارکنان دانشکده ادبیات

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن
اردلان صفایی فر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خدمات

--

اسماعیل معصوم زاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول حسابداری

--

اسماعیل پیروز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارمند آموزش

--

جواد شتربان زاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول دبیرخانه کمسیون تخصصی

--

جواد قاسمی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارپرداز

--

سید رحیم سیدزاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول اطلاعات

--

شیرزاد فرجی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کتابدار

--

شیوا سلیمانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خدمات

--

صابر رزاقی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول آموزش

--

عسگر ماندگارنسب

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول روابط عمومی

--

علی اصغر اویسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیرامورعمومی و مسئول دفتر

--

علی فتح الهی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول رایانه و اینترنت

--

فرهاد عباس پور

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خدمات

--

محمد مهدی دوست

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خدمات

--

مریم نیلی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

--

مصطفی علیپور

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول آزمایشگاه گروه جغرافیا

--

ندا نویدی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارشناس گروه معارف

--

یوسف معصوم زاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول دبیرخانه

--