امروز

پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

کارکنان دانشکده ادبیات

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن
اردلان صفایی فر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خدمات

--

اسماعیل پیروز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارمند آموزش

--

جواد شتربان زاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول دبیرخانه کمسیون تخصصی

--

خانم دنیا دیده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارشناس کتابخانه

--

رقیه محمد زاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارشناس آموزش

--

شیوا سلیمانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خدمات

--

صابر رزاقی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول آموزش

--

عسگر ماندگارنسب

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول روابط عمومی

--

علی فتح الهی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول رایانه و اینترنت

--

علی نصراله پور

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خدمات

--

علیرضا تمری فر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیرامورعمومی و مسئول دفتر

--

مریم نیلی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

--

مصطفی علیپور

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول آزمایشگاه گروه جغرافیا - مسئول دفتر رئیس دانشکده

--

ندا نویدی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارشناس گروه معارف

--

کریم رحیمی

رستوران دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسول رستوران

--

یوسف معصوم زاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول دبیرخانه

--