امروز

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
گروه روانشناسی

گروه روانشناسی

مدیر گروه
دكتري روانشناسي تربیتی
مرتبه علمی:
استاد
f.sepehrianazar@urmia.ac.ir