امروز

چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
گروه روانشناسی

گروه روانشناسی

مدیر گروه
دکترای روانشناسی
مرتبه علمی:
دانشیار روانشناسی
e.soleimani@urmia.ac.ir