امروز

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
گروه روانشناسی

گروه روانشناسی

مدیر گروه
دكتري روانشناسي تربیتی
مرتبه علمی:
پروفسور
f.sepehrianazar@urmia.ac.ir