امروز

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
دانشکده ادبیات
دانشکده ادبیات
دانشکده ادبیات
دانشکده ادبیات

معرفی دانشکده

اين دانشکده با هدف تامين نيروی انسانی متخصص و ماهر به عنوان چهارمين دانشکده دانشگاه اروميه با راه اندازی گروه زبان و ادبيات فارسی در سال 1367 تاسيس گرديد. اولين گروه دانشجويان پذيرفته شده شامل کارشناسی دبيری ادبيات فارسی در سال 1367 و دبيری تربيت بدنی در سال 1368 بوده اند. فضای آموزشی واداری اين دانشکده از آغاز در پرديس شهر واقع در خيابان شهيد بهشتی بوده است که متعاقباً در سال 1371 به محل ساختمان جديد واقع در بلوار والفجر 2 روبروی صدا و سيما منتقل گرديد. دانشکده ادبيات و علوم انسانی هم اکنون 73 نفر عضو هيات علمی و 45 نفر کادر اداری و خدماتی دارد. اعضاء هيئت علمی اين دانشکده با نهادها و سازمانهای اجرايی متعددی همکاری دارند و در اين دانشکده طرحهای مشترک آموزشی ، تحقيقاتی و مشاوره ای در زمينه های مختلف به اجرا درآمده است .

اخبار و اطلاعیه ها

 جلسه دفاع از پایان نامه خانم بهاره علی محمد نژاد داشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران اسلامی تاریخ دفاع 96/10/22 ساعت 12 ظهر....

Phd Viva-Voce Presentation-*-جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجوی دکترا رحیم نجاری با استاد راهنمای دکتر محمد محمدی.با عنوان "Working Memory...

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا خلیل پور داشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی - تاریخ دفاع  ساعت 9...

بسمه تعالی

جناب آقای کریم بابایی دانشجوی مقطع دکتری در رشته روانشناسی به...

بسمه تعالی

جناب آقای منصور مرتضوی دانشجوی مقطع دکتری در رشته زبان و...

Pages

ریاست دانشکده

دکترای زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی :
استادیار
a.toloeiazar@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی گروه تاریخ
کارشناسی:
  1. کارشناسی تاریخ معاصر
  2. کارشناسی تاریخ قدیم
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد تاریخ معاصر
  2. کارشناسی ارشد تاریخ قدیم
دکتری:
  1. دکتری تاریخ معاصر
  2. دکتری تاریخ قدیم
رشته های تحصیلی گروه ادبیات
کارشناسی:
  1. کارشناسی ادبیات فارسی
  2. کارشناسی ادبیات معاصر
کارشناسی ارشد:
دکتری:
  1. دکتری ادبیات معاصر

همایش و سمینار

تاریخ برگزاری همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات