امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی دانشکده

علی رضا جمشیدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
شماره تلفن
-
کریم مهری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جامعه‌شناسی
مدرک تحصیلی
دکترای جامعه شناسی - بررسی مسائل اجتماعی ایران
شماره تلفن
--
سعید سلطانی بهرام
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جامعه‌شناسی
مدرک تحصیلی
دکترای جامعه شناسی - اقتصادی و توسعه
شماره تلفن
--
سیما مدیر خامنه
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان انگلیسی
شماره تلفن
--
فرح قادری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان انگلیسی
شماره تلفن
--
زینب احمدوند
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
تاریخ
مدرک تحصیلی
دکترای تاریخ - ایران دوره اسلامی
شماره تلفن
--
جواد جهانگیرزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جامعه‌شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری جامعه شناسی
شماره تلفن
--
ژیلا محمد نیا
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تلفن
--
مریم اکبری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکتری زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
--
محمد حسین پرواز
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
فوق لیسانس زبان انگلیسی
شماره تلفن
--

Pages