امروز

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

اعضای هیأت علمی دانشکده

سیما مدیر خامنه
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان انگلیسی
شماره تلفن
--
فرح قادری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان انگلیسی
شماره تلفن
--
زینب احمدوند
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
تاریخ
مدرک تحصیلی
دکترای تاریخ - ایران دوره اسلامی
شماره تلفن
--
جواد جهانگیرزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکتری علوم سیاسی
شماره تلفن
--
ژیلا محمد نیا
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تلفن
--
مریم اکبری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکتری زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
--
محمد حسین پرواز
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی
زبانهای خارجی
مدرک تحصیلی
فوق لیسانس زبان انگلیسی
شماره تلفن
--
خدیجه جوان
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا - اقلیم شناسی
شماره تلفن
--
ایوب منوچهری میاندوآب
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شماره تلفن
09141832937
دلبر شجاع
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
معارف اسلامی
مدرک تحصیلی
دکترای الهیات
شماره تلفن
--

Pages