امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹
گروه جغرافیا

معرفی گروه جغرافیا

رشته جغرافیا در سال 1384 توسط آقای دکتر حسن حیدری با گرایش آب و هواشناسی ایجاد گردید. پس از آن با جذب اساتید دیگر نظیر آقای دکتر رشید سعیدآبادی در گرایش اقلیم شناسی، دکتر میر نجف موسوی در گرایش برنامه ریزی شهری و دکتر سلطانی با گرایش جغرافیای سیاسی اقدام به ایجاد گرایشهای دیگر جغرافیا گردید. هم اکنون رشته جغرافیا در سه گرایش در مقطع کارشناسی در حوزه های آب و هوا شناسی، برنامه ریزی گردشگری، آمایش سیاسی فضا و سه گرایش در مقطع کارشناسی ارشد با گرایشهای جغرافیای پزشکی، برنامه ریزی آمایش سرزمین و جغرافیای دفاع مقدس در جریان است.