اعضای هیات علمی گروه ادبیات فارسی

نام: دکتر عبداله طلوعی آذر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
شماره تلفن: داخلی
نام: فاطمه مدرسی
مرتبه علمی: استاد دانشگاه ارومیه
مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
شماره تلفن: --
نام: محمدامير عبيدی نيا
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
شماره تلفن: --
نام: عبدالناصر نظريانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
شماره تلفن: --
نام: رحيم کوشش شبستری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
شماره تلفن: --
نام: عليرضا مظفری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
شماره تلفن: --
نام: محمد حسين خان محمدی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
شماره تلفن: --
نام: محبوب طالعی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
شماره تلفن: --
نام: بهمن نزهت
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
شماره تلفن: --

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:197  این هفته:3141  این ماه:15144  امسال:178748