امروز

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی گروه ادبیات فارسی

نام: دکتر عبداله طلوعی آذر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
a.toloeiazar@urmia.ac.ir
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.toloeiazar">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: داخلی
نام: فاطمه مدرسی
مرتبه علمی: استاد دانشگاه ارومیه
مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
<p>f.modarresi@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.modarresi">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: محمدامير عبيدی نيا
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
<p>m.obaydinia@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.abidinia">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: عبدالناصر نظريانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
<p>a.nazariani@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.nazariani">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: رحيم کوشش شبستری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
<p>r.k.shabestari@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.k.shabestari">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: عليرضا مظفری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
<p>a.mozaffari@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.mozaffari">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: محبوب طالعی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
<p>m.talei@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.talei">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: بهمن نزهت
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
b.nozhat@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.nozhat
شماره تلفن: --