امروز

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه ادبیات فارسی

نام: دکتر عبداله طلوعی آذر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
a.toloeiazar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=43&Ln=fa
شماره تلفن: داخلی
نام: فاطمه مدرسی
مرتبه علمی: استاد دانشگاه ارومیه
مدرک تحصیلی: دکترای زبان وادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
f.modarresi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=62&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: محمدامير عبيدی نيا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
m.obaydinia@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=44&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: عبدالناصر نظريانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
a.nazariani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=72&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: رحيم کوشش شبستری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
<p>r.k.shabestari@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.k.shabestari">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: عليرضا مظفری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
a.mozaffari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=64&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: بهمن نزهت
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زبان وادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
b.nozhat@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=71&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: مریم اکبری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی: ادبیات فارسی
m.akbari@urmia.ac.ir
شماره تلفن: --