امروز

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی گروه روانشناسی

نام: فيروزه سپهريان آذر
مرتبه علمی: پروفسور
مدرک تحصیلی: دكتري روانشناسي تربیتی
گروه آموزشی: روانشناسی f.sepehrianazar@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.sepehrianazar
شماره تلفن: --
نام: علی عیسی زادگان
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی
گروه آموزشی: روانشناسی <p>a.<span class="username">essazade</span>@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.essazadegan">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: فرزانه میکائیلی منیع
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی
گروه آموزشی: روانشناسی <p>f.<span class="username">michaelimanee</span>@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.mikaili">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --
نام: دکتر اسماعیل سلیمانی
مرتبه علمی: استادیار روانشناسی
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی
گروه آموزشی: روانشناسی <p>e.soleimani@urmia.ac.ir</p> <p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=36&amp;Ln=fa">صفحه شخصی</a></p>
شماره تلفن: --