امروز

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه روانشناسی

نام: فيروزه سپهريان آذر
مرتبه علمی: پروفسور
مدرک تحصیلی: دكتري روانشناسي تربیتی
گروه آموزشی: روانشناسی f.sepehrianazar@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.sepehrianazar
شماره تلفن: --
نام: علی عیسی زادگان
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی
گروه آموزشی: روانشناسی a.essazadegan@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=48&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: فرزانه میکائیلی منیع
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی
گروه آموزشی: روانشناسی f.michaelimanee@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=70&Ln=fa
شماره تلفن: --
نام: دکتر اسماعیل سلیمانی
مرتبه علمی: استادیار روانشناسی
مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی
گروه آموزشی: روانشناسی e.soleimani@urmia.ac.ir http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=36&Ln=fa
شماره تلفن: --