رشته های تحصیلی گروه علوم تربیتی - کارشناسی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94  رشته علوم تربیتی کارشناسی ورودی 911  

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94  رشته علوم تربیتی کارشناسی ورودی 921

 

 نیمسال اول سالتحصیلی 95-94  رشته علوم تربیتی کارشناسی ورودی 931

 

 نیمسال اول سالتحصیلی 95-94  رشته علوم تربیتی کارشناسی ورودی 941

 
 
 

رشته های تحصیلی گروه علوم تربیتی - کارشناسی ارشد

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94 رشته روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد ورودی 931

 
نیمسال اول سالتحصیلی 95-94 رشته روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد ورودی 941  

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94 رشته روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد ورودی 931

 

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94 رشته روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد ورودی 941

 

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94 رشته مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد ورودی931

 

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94 رشته مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد ورودی932

 
نیمسال اول سالتحصیلی 95-94 رشته مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد ورودی941 گروه الف

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94 رشته مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد ورودی941 گروه ب

 
 

رشته های تحصیلی گروه علوم تربیتی - دکتری

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94  رشته روانشناسی عمومی دکتری ورودی 931

 

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94  رشته روانشناسی عمومی دکتری ورودی 941

 

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94  رشته مدیریت آموزش عالی ورودی 932

 

نیمسال اول سالتحصیلی 95-94  رشته مدیریت آموزشی دکتری ورودی 932

 

 

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:203  این هفته:3147  این ماه:15150  امسال:178754