امروز

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
عکس : 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکتری حقوق بین الملل از استراسبورگ فرانسه
شماره تلفن: 
--
پست الکترونیکی: 
r.nikkhah@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.nikkhah
گروه آموزشی: 
فقه
پست مدیریتی: 
مدیر گروه