امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

طی برگزاری جلسه مربوط به بررسی موارد و مشکلات مربوط به حوزه آموزشی که با حضور رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی جناب آقای دکتر کبیری ، معاون آموزشی و پژوهشی جناب آقای دکتر حیدری ، مسئول انفورماتیک دانشکده مهندس فتح اللهی و کارکنان حوزه آموزش  برگزار گردید، پاره ای از از مشکلات و درخواستهای مربوط به حوزه آموزش و سیستم یادگیری الکترونیکی مطرح و بررسی گردید تا با راه حلهای پیشنهادی و پیگیریهای آتی شاهد کاهش موارد و مشکلات در این حوزه باشیم.