امروز

یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اعضای هیأت علمی دانشکده

زهرا احمدی ناطور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فقه
مدرک تحصیلی
دکتری حقوق و جزا و جرم شناسی
شماره تلفن
--
سلمان علیپور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فقه
مدرک تحصیلی
دکتری حقوق خصوصی
شماره تلفن
--
سید مهدی دادرس
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکتری زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
--
شیرین رزمجو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
--
شیرین زینالی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
روانشناسی
مدرک تحصیلی
دکتری روانشناسی
شماره تلفن
--
علی رضا جمشیدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
شماره تلفن
-
کریم مهری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جامعه‌شناسی
مدرک تحصیلی
دکترای جامعه شناسی - بررسی مسائل اجتماعی ایران
شماره تلفن
--
سعید سلطانی بهرام
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جامعه‌شناسی
مدرک تحصیلی
دکترای جامعه شناسی - اقتصادی و توسعه
شماره تلفن
--
فرح قادری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
زبان و ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تلفن
--
زینب احمدوند
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
تاریخ
مدرک تحصیلی
دکترای تاریخ - ایران دوره اسلامی
شماره تلفن
--

Pages