امروز

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲

اعضای هیأت علمی دانشکده

فاطمه سادات یحیی پور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبان و ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی
دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
شماره تلفن
--
مهسا علی نسب
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبان و ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی
دکتری آموزش زبان انگلیسی
شماره تلفن
--
دکتر حجت دهقان زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم تربیتی
مدرک تحصیلی
دکترای تکنولوژی آموزشی
شماره تلفن
--
سعید پورعبدل
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
روانشناسی
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی روانشناسی بالینی
شماره تلفن
--
زهرا احمدی ناطور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فقه
مدرک تحصیلی
دکتری حقوق و جزا و جرم شناسی
شماره تلفن
--
سلمان علیپور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فقه
مدرک تحصیلی
دکتری حقوق خصوصی
شماره تلفن
--
شیرین رزمجو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زبان و ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی
دکترای زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن
--
شیرین زینالی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
روانشناسی
مدرک تحصیلی
دکتری روانشناسی
شماره تلفن
--
علی رضا جمشیدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جغرافیا
مدرک تحصیلی
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
شماره تلفن
-
کریم مهری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
جامعه‌شناسی
مدرک تحصیلی
دکترای جامعه شناسی - بررسی مسائل اجتماعی ایران
شماره تلفن
--

Pages