امروز

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

کارکنان دانشکده ادبیات

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن
مصطفی علیپور

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول آزمایشگاه گروه جغرافیا - مسئول دفتر رئیس دانشکده

--

صابر رزاقی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول آموزش

--

عسگر ماندگارنسب

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اطلاعات دانشکده

--

خانم دنیا دیده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارشناس کتابخانه

--

علی فتح الهی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول رایانه و اینترنت

--

اسماعیل پیروز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارمند آموزش

--

پریسا هادی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارشناس آموزش

04433384855