امروز

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

کارکنان دانشکده ادبیات

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن
علیرضا تمری فر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیرامورعمومی

--

جواد شتربان زاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول دبیرخانه کمسیون تخصصی

--

مصطفی علیپور

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول آزمایشگاه گروه جغرافیا - مسئول دفتر رئیس دانشکده

--

صابر رزاقی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول آموزش

--

یوسف معصوم زاده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول دبیرخانه

--

عسگر ماندگارنسب

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اطلاعات دانشکده

--

ندا نویدی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارشناس گروه معارف

--

خانم دنیا دیده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارشناس کتابخانه

--

علی فتح الهی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مسئول رایانه و اینترنت

--

مریم نیلی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

--

اسماعیل پیروز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارمند آموزش

--

پریسا هادی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی

04433384855

پروانه تقی نژاد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

--