امروز

جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

بعد از بازدید در جلسه مشترک معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه و  معاون محترم برنامه، مالی و بودجه دانشگاه و مدیر طرح های عمرانی دانشگاه د رییس دانشکده مقرر گردید باتوجه به فرصت مناسب بدلیل بروژ شرایط کرونایی و عدم حضور دانشجویان بعد از آماده کردن طرحو نقشه  باز طراحی شده و تامین اعتبارات لازم سریعا  تعمیرات اساسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی اغاز گردد.