امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

Free Webinar 
Via Skyroom (In English) 
 English Language Union of Tarbiat Modares University is pleased to announce holding a new webinar entitled "Principles of Instructed Language Learning in Teaching English as a Foreign Language" with our guest speaker, Javad Gholami, an Associate Professor of Applied Linguistics/TESOL at the Department of English Language, Urmia University, Iran. The webinar will cover the following key topics:
1-Introduction
2-From globalization to glocalization
3-Explicit or implicit knowledge of language
4-Focus on form or focus on the meaning
5-Input, output and interaction
6-SWOT analysis of EFL classes

The webinar will be hosted by Hamid Allami, an Associate Professor of Applied Linguistics/TESOL at the Department of English Language Teaching, Tarbiat Modares University, Iran.

 Date and Time: Thursday 10th December 2020 at 11:30 A.M. (Tehran Time)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMfenR9ro4Mua0pkpw066Ld3HYIPLK...

سخنرانی مجازی آقای دکتر جواد غلامی، دانشیار آموزش زبان انگلیسی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس با عنوان: 'جهانی فکر کنید، منطقه ای عمل کنید: اصول آموزش زبان انگلیسی'. جهت ثبت نام از لینک اینترتی بالا اقدام نمایید. شرکت در این وبینار رایگان می باشد.