امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

در دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه معاون فرهنگی با رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه که در مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۷ صورت پذیرفت مسائل فرهنگی و اجتماعی و استفاده از پتانسیل دانشکده ادبیات و علوم انسانی و پژوهشکده مطالعات اجتماعی دانشگاه ارومیه در ارتقاء سطح فرهنگ جامعه ، مورد بررسی و توجه طرفین دیدار قرار گرفت. و قرار شد تا همکاریهای دو طرفه ای جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده انجام پذیرد.